Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

Palvelut


Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, coachingRatkaisukeskeinen neuropsykiatrinen kuntoutus coaching on voimavarakeskeistä suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Coaching- kuntoutus on ohjauksellinen kuntoutusmenetelmä, jossa valmentaja voi toimia myös kotona tai asiakkaan lähiympäristössä esim. koulussa tai päiväkodissa. Valmentaja tekee tarvittaessa yhteistyötä esim. terveys- tai sosiaalitoimen ja koulun kanssa.

Kohderyhmä:
 • lapset, nuoret tai aikuiset, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus kuten ADHD/ADD, Aspergerin tai Touretten oireyhtymä.
 • asiakkaille joilla on oppimisvaikeuksia tai arjenhallintaan liittyviä ongelmia
 • perheille elämänhallintaongelmiin
 • nuorille itsenäistymisessä sekä koulutus- ja urasuunnitelman selkiytymisessä
 • asiakkaille, joilla on vuorovaikutusongelmia
Valmennuksen sisältö:
 • neuropsykiatrinen kuntoutus
 • diagnostiset haastattelut ja kartoitus
 • neuropsykiatriset tutkimukset, hoito ja kuntoutusportaat
 • riippuvuuksien käsittely
 • perhetyö ja vanhemmuuden tukeminen
 • vertaisryhmät
 • palveluohjaus
 • mindfulness

Neuropsykiatrinen tutkimus ja kartoitusAsiakkaille lapsista aikuisuuteen, joilla on tarkkaavaisuus-, keskittymis- tai muita erityisongelmia, esim. aloitekyvyn puuttuminen ja mielialan lasku voivat olla oireita neuropsykiatrisesta ongelmasta, joka kannattaa tutkia oikeanlaisen hoidon ja kuntoutuksen saamiseksi. Tapaamisaika kestää 1 ½ tuntia. Haastattelussa asiakkaalta kysytään perustiedot ja tarvittavat luvat kuten esim. tietojen luovutus ja videointilupa. Asiakkaalle tehdään alkukartoitus (tikapuu anamneesi). Neuropsykiatrinen tutkimus: MDQ, Caadid, ADI-R, ASRS, Audit, BDI ja OCD- seula. Tutkimus määräytyy asiakkaan iän mukaan.

Asiakkaan ja tarvittaessa vanhempien, yhteistyökumppaneiden esim. koulun kanssa tehdään kuntoutussuunnitelma, jossa määritellään kuntoutusjakson kesto, toteuttamistapa ja tapaamistiheys.


Erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapiaRatkaisukeskeinen terapia (brief therapy, solution-focused therapy) on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran tunnustama psykoterapiamuoto, josta on yksilö-, ryhmä- ja yhteisösovelluksia. Ratkaisukeskeinen terapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin, erilaisille asiakasryhmille tai sitä voidaan toteuttaa erimuotoisesti. Ajallisesti se voi olla lyhyttä tai pidempikestoista. Tavoitteena on saada aikaan rakentava ja arvostava yhteys toiseen ihmiseen. Arvostavassa vuorovaikutuksessa keskitytään kuuntelemaan asiakkaan näkemyksiä, tavoitteita ja tarpeita. Ajattelutavassa uskotaan, että ihmisillä on olemassa kaikki tarvitsemansa voimavarat ongelmiensa ratkaisemiseen. Terapian tavoitteena on saada asiakas näkemään, että hänellä on vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia myös hankaliksi koetuissa tilanteissa.

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Terapeutti haluaa innostaa kehittämään niihin luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Ratkaisukeskeinen terapia on asiakkaita kunnioittavana ja taloudellinen terapiamuoto.

Asiakasryhmät:
Ratkaisukeskeinen terapia soveltuu lapsista aikuisuuteen. Menetelmällä autetaan asiakkaita erilaisissa psyykkisissä ja sosiaalisissa ongelmissa, pakko-oireissa, paniikki- ja ahdistushäiriöissä, masennuksessa, päihdeongelmissa, riippuvuuksissa, parisuhde- ja perheongelmissa sekä elämän kriisitilanteissa. Myönteinen lähestymistapa auttaa asiakasta itsetuntemuksessa ja tunteiden käsittelyssä. EMDR- ja sensorimotorinen psykoterapia soveltuu elämän kriiseihin, traumoihin, dissosiaatiohäiriöihin, masennukseen, fobioihin ja somaattisiin häiriöihin.

Asiakaslähtöisyys:
Tavoitteet laaditaan asiakkaan omista lähtökohdista ja tarpeista ja voimavaroista. Terapiassa tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyä ratkaista ongelmaa ja tavoitteiden saavuttamista. Keskusteluissa pyritään katsomaan tulevaisuuteen unohtamatta kuitenkaan menneisyyttä. Ajatuksena; tulevaisuuteemme voimme vaikuttaa, mutta emme menneisyyteemme.

Myönteiset poikkeukset ja edistyksen huomioiminen:
Kiinnitetään huomio aikoihin, jolloin ongelmat ovat paremmin hallinnassa, sekä keinoihin, jotka toivat onnistumiskokemuksia. Huomioidaan positiiviset muutokset ja tavoitteen suuntaan tapahtuva edistys.

Positiivinen ajattelu, huumori ja luovuus:
Positiivisen ajattelun voima kantaa asiakasta näkemään paremmin onnistumiskokemukset ja tukee asiakkaan vahvoja puolia. Asiakas löytää uusia ratkaisuvaihtoehtoja ja ideoita. Terapian kautta vahvistetaan toivoa paremmasta. 

Kehon ja mielen informaatio:
Kehomme on usein paras informaation lähde, erityisesti silloin kun emme löydä sanoja tunteillemme ja psyykkiselle stressille. Useat psykosomaattiset häiriöt ovat saattaneet tulla pikkuhiljaa salakavalasti ja niihin on puututtu vasta silloin, kun jokin vakavampi sairaus tai häiriö on ilmennyt. Kehomme ja elimistömme ei koskaan valehtele, niiden oireet kertovat aina myös mielemme voinnista. 

Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys:
Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten kognitiivisen terapian mallia. 

Positiivinen ja voimavarakeskeinen toimintamalli

Voimavarakeskeinen psykoterapiaa kaikenikäisille, joilla on masennus- tai muita psyykkisiä ongelmia. Psykoterapia soveltuu elämänkriiseihin, vuorovaikutusongelmiin tai vaikeisiin ihmissuhteisiin. Kuntoutusmuotona psykoterapia soveltuu hyvin myös neuropsykiatristen oireiden hoitoon.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ongelmia pyritään ratkaisemaan etsimällä uusia ajatus- ja käyttäytymismalleja, joissa tärkeää on myönteisyys ja luottamuksellinen asiakasta kunnioittava lähestymistapa.

Tapaamiskerrat ja ajankohta sovitaan yhdessä asiakkaan tilanteen mukaan. Yleensä tapaamiskertoja on vähintään 10, jonka jälkeen tehdään tilannearvio.


Koulutus ja työnohjausMonipuolinen mielenterveyskoulutus sosiaali- ja terveysalalla toimijoille ja muille ryhmille, jotka tarvitsevat tietoa psyykkisesti sairaiden ihmisten kohtaamisesta ja hoidosta. Koulutusta järjestetään myös vapaaehtoistoimijoille ja omaisjärjestöille.
Koulutus antaa perustietoa psyykkisesti sairaiden oireista, perushoidosta ja kuntoutuksesta. Psyykkiset oireet voivat ilmetä monin tavoin ja oirein. Hoitoyhteisöissä ennakko-oireiden tunnistaminen ja puuttuminen estää psyykkisen kunnon romahtamisen.

Koulutuksen tarkoituksena on mielenterveys- ja psykiatrisen ammattitaidon kehittäminen. Koulutuksessa huomioidaan myös työn vaativuus ja työssä jaksaminen.

Mielenterveyskoulutukset järjestetään tilauskoulutuksina.


Ratkaisukeskeinen työnohjausYksilö- ja ryhmätyönohjaus voimavarakeskeisellä menetelmällä. Työnohjaus antaa voimavaroja työssä jaksamiseen ja oman ammattitaidon kehittämiseen. Työnohjauksessa käsitellään omaa työroolia, työpaikan ristiriitoja, muutostilanteita ja omia tunteita.

Työnohjaus on luottamuksellista vuorovaikutusta, joka antaa mahdollisuuden käsitellä työhön liittyviä tilanteita ja tunteita. Tavoitteena on työssä jaksaminen ja työhön liittyvien haasteiden kohtaaminen.


RyhmäkuntoutusRyhmäkuntoutus on ammatillista ja vertaistuellista ohjausta lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille.
 • neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsiville, joilla voi olla oppimisvaikeuksia, käytöshäiriöitä, keskittymis- ja tarkkaavaisuusongelmia.
 • psyykkiset ongelmat esim. depressio, ahdistuneisuus, pakko-oireet
 • vanhemmille, vertaistuellisia keskusteluryhmiä vanhemmuuden tukemiseen ja jaksamiseen
 • ikäihmisille psyykkisten oireiden hallintaryhmiä
Ryhmäkuntoutukseen ilmoittautuminen ja tiedustelut:
Helena Kurki
p. 050 3570306
s-posti:


Psykiatrinen kotisairaanhoitoPsykiatrinen kotisairaanhoito nuorille, aikuisille ja ikäihmisille. Kotona tapahtuva psyykkinen tuki, ohjaus, seuranta ja lääkehoito. Asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa laaditaan yhdessä tavoitteellinen kuntoutus- ja palvelusuunnitelma.
Psykiatrinen sairaanhoito on:
 • ratkaisukeskeistä vuorovaikutusta, jossa huomioidaan asiakkaan yksilölliset voimavarat
 • kokonaisvaltainen psyykkisen-, fyysisen- ja sosiaalisen voinnin seuranta ja kuntoutus
 • lääkehoidon seuranta ja apteekkikäynnit
 • tuetaan asiakasta lääkäri- ja hoitajatapaamisissa
 • ulkoilu- ja virkistysapu
 • kodista huolehtimisen ohjaus
 • oireidenhallintaan liittyvät keskustelut ja opastus
Psykiatrinen sairaanhoito suunnitellaan yksilöllisesti. Kuntoutus- ja palvelusuunnitelmassa sovitaan tapaamiskerrat ja seuranta. Hinta määräytyy palvelukokonaisuuden mukaan.


H. KURKI | Puh. 0503570306 | posti@hkurki.fi

  näytä normaaliversio » Ylös